In 2015 werd het initiatief genomen om met enkelen meermaals samen te komen. De ‘denkgroep’ kwam, afwisselend bij iemand thuis, samen. Dat doen we nog steeds zo. In 2017 gaven we deze denkgroep een eigen naam: de Ginkgogroep, verwijzend naar de levenskracht van de ginkgoboom.

Stonden aan de wieg van deze groep: Johan, Marc, Luc, Hubert en Daniël. Later heeft Fons zich bij de groep aangesloten. Wij willen onze groep graag uitbreiden met mensen die ook willen ‘geloven met open blik’, met een warme oproep aan vrouwen.

Wie als nieuwe kandidaat wil aansluiten, kan zich per mail melden info@ginkgogroep.be.

Johan Bergé

Johan (1953) is orthodontist op rust, auteur van ‘Een frisse kijk op religiositeit’ (2010) en mede-initiatiefnemer van het netwerk ‘Bezield Verband Vlaanderen’ vzw.

Johan richtte in Oudenaarde mee vzw ‘De Ast’ op (2002). Dit centrum voor levensverdieping en yoga werd door zijn vrouw gerund. Voor Johan is Ginkgogroep een middel om meer religiositeit in de samenleving te brengen.

Marc Bittremieux

Marc (1956) is Broeder van Liefde en flexi-job-leerkracht ‘Zin- en levensverkenning’ (voorheen ‘godsdienst’) bij de laatstejaars ASO in Aalter. Hij is sterk geïnteresseerd in de levensbeschouwelijke groei die mensen in hun ontwikkeling doormaken.

Marc was tot aan zijn pensionering ook verantwoordelijke in een dagcentrum Bijzondere Jeugdzorg, De Twijg, in Gent.

Luc Hessel

Luc (1938) studeerde  Filosofie, Theologie en Kerkelijk Recht (Rome).

Luc was minderbroeder kapucijn (ex), en is nu geëngageerd als vormingswerker en familiaal bemiddelaar. Hij is  bezieler van diverse sociaal-culturele en religieuze  initiatieven en organisaties.

Hubert Van Belle

Hubert (1943) is burgerlijk ingenieur en doctor in de toegepaste wetenschappen.

Hubert was in diverse functies werkzaam in de industrie en op het einde van zijn loopbaan verbonden aan de KU Leuven. Tevens was hij medeoprichter van de BIRA-werkgroep Systeemtheorie en van de denkgroep Worldviews. Hij heeft een grote belangstelling voor systeemdenken, wereldbeelden, integrerende visies en de relatie tussen geloof en wetenschap.

Fons Vandormael

Fons (1948) is Licenciaat Toegepaste theologie. Hij is oud-docent Vives-hogeschool met specialisatie Bijbel, godsdienst en godsdienstdidactiek in de lerarenopleiding en het vak Religie, zingeving en levensbeschouwing.

Fons begeleidt een Filocafé in Tielt en leesgroepen filosofische teksten. Hij geeft lezingen over maatschappelijke onderwerpen, o.a. over levenseindebeslissingen. Hij is erg bezig met het zoeken naar een taal waarin mensen hun omgaan met het mysterie van de werkelijkheid tot expressie kunnen brengen, een taal die hen in staat stelt zin en betekenis te geven aan wat in hun levenservaringen opborrelt.

Daniël Vanhoutte

Daniël (1942) studeerde klassieke talen aan de KULeuven (1961-65) en werd leraar en directeur in het secundair onderwijs (1965-97). Hij was ook geëngageerd in de lokale parochiepastoraal en het sociaal-cultureel leven.

Daniël volgde na zijn pensionering Theologische Academie (1998-2002) en werd tijdelijk secretaris van het IPB (2003-6). Hij is bijzonder begaan met de wisselwerking tussen religie, moderniteit en secularisatie.

Onze missie en visie

geloven met open blik

Wij willen een brede, christelijk geïnspireerde groep vormen.

Wij willen met sympathie en betrokkenheid reflecteren over:

   • de betekenis van godsdienstige tradities voor de dag van vandaag
   • hoe we een eigentijdse taal kunnen spreken die ook ‘voorbij die tradities’ gaat
   • het belang van gezonde religie voor mensen die gevoelig zijn voor het Mysterie in hun leven
   • hoe we een antwoord kunnen geven op diegenen die religies aanvallen vanuit economisme, vanuit de absolute eis van rationaliteit en neutraliteit en vanuit vooringenomen stellingen
   • maatschappelijke thema’s om de ‘waan van de dag’ te overstijgen

Wij willen gepast aanwezig zijn op het publieke forum (de media).

Wij willen met een open geest verbinding maken met de
verscheidenheid aan levensvisies, zowel gelovige als seculiere.

Wij willen in onze samenspraak aan kritische zelfreflectie doen.

—————

Als GINKGOgroep willen wij een eigentijdse vorm geven aan ons christen-zijn.

Cultureel-religieus staan wij in de christelijke traditie en willen wij een bijdrage leveren om deze traditie levend te houden in de context van de hedendaagse samenleving.

Het is onze basisovertuiging dat de huidige crisis van kerk en godsdienst in de westerse wereld kansen biedt voor een proces van diepgaande vernieuwing en herbronning.

We hebben grote aandacht voor de tekenen van de tijd en meer bepaald voor de nood aan spiritualiteit en zingeving.

We bezinnen ons grondig over het fenomeen ‘religie’ en zoeken naar een eigentijdse taal om de religieuze ervaring naar waarde te schatten.

Onze werkwijze is gebaseerd op lectuur en studie, aandacht voor signalen uit de samenleving en zin voor open debat.

Wij nodigen u uit om op een of andere manier aan te sluiten bij ons initiatief.

 

Hoe het groeide

Op de perspectiefdag van Bezield Verband Vlaanderen (30 mei 2015) hebben Luc Hessel, Daniel Vanhoutte, Hubert Van Belle, Johan Bergé en Marc Bittremieux elkaar ontmoet in de werkgroep ‘Seculier christendom’. Sindsdien komen ze regelmatig samen vanuit een gedeelde bekommernis: hoe de samenleving overtuigen van het troostende, heilzame en hoopgevende van ‘geloven’ en welk geloof spoort met het huidige denken? Na een vijftiental bijeenkomsten zijn de violen voldoende op elkaar afgestemd en op 1 augustus 2017 besloten ze voorzichtig naar buiten te komen met ideeën en standpunten.

Groot probleem, onder welke naam komen we naar buiten? We besloten het toeval te laten spelen en een woord te nemen uit de eerste zin die onze gastvrouw zou zeggen. Zij kwam binnen met een tweelobbig blaadje van de ‘ginkgo biloba’, een geneeskrachtige Japanse notelaar, ook wel Japanse tempelboom genoemd omdat  hij groeide in de nabijheid van tempels. En zo ontstond de ‘Ginkgogroep’. Laat nu ‘ginkgo’ een acroniem zijn voor Geloven INumineuze Krachten, Genezend, Ondersteunend. Het ‘numineuze’ staat voor het zingevende, mysterieuze en heilige in ons bestaan.

 

 

Integraal christen zijn

Basisvisie van de Ginkgogroep

2021

Mensen zijn complexe wezens

We worden geboren als mens, een diersoort met een sterk ontwikkeld bewustzijn. Om met dit bewustzijn te kunnen leven, zijn we zo geëvolueerd dat we zowel egocentrisch als altruïstisch kunnen handelen. Een egocentrische reflex om in een vijandige omgeving te overleven en een gerichtheid op de ander om het samenleven harmonisch te laten verlopen. Van een onschuldig kind evolueren we naar een volwassene en ontwikkelen een almaar groter wordend bewustzijn.  De kennis en de ervaringen die we opdoen, de vreugdevolle momenten en de pijnlijke tegenslagen die we beleven vormen onze persoonlijkheid, een complex wezen. Ook de samenleving evolueert, voornamelijk door de ontwikkeling van wetenschap, technologie, media en cultuur en juist daardoor wordt het leven nog complexer, soms zelfs ook verwarrender. Je kan als individu geen ‘uomo universale’ meer zijn, een mens die op alle terreinen beslagen is. En toch ben je volwaardig mens, hoe je kennis en ontwikkeling ook is, hoe je kansen in het leven ook waren, hoe je ook worstelt met gevoelens van angst, liefde, eenzaamheid, vreugde, teleurstelling enz…

De religieuze ervaring

Mensen zijn subtiele wezens. We overleven door de nauwkeurig gedoseerde interactie van de miljoenen processen die zich in ons lichaam en bewustzijn voltrekken. Een grote fysieke inspanning wordt in ons lichaam afgewisseld met rust. Een stijgend bewustzijnsvermogen kan oorzaak zijn van zowel grote ideeën als van deprimerende gedachten. Maar hetzelfde bewustzijn kan deze gedachten counteren met het overstijgen van zichzelf aan de hand van humor, relativering en vooral door een proces van religieuze ervaring: een subtiel gebeuren waardoor je jezelf kunt overstijgen en zo de excessen van een egocentrische gerichtheid kunt temperen. De religieuze ervaring wordt uitgelokt door een gevoel van mysterie, waar we een beeld aan ophangen. Dit beeld kan zowel een hemelse vader als een abstract kosmisch gebeuren zijn of welk ‘godsbeeld’[1] ook we op dat ogenblik nodig hebben. Het ‘godsbeeld’ dat ons oproept, stemt overeen met de ontwikkeling van ons individueel bewustzijn. Daar kunnen we aan werken door inzicht in het fenomeen religiositeit en door training van religieuze praktijken, zoals bv. meditatie en dialoog.

Integraal functioneren als christen

De kunde om individuele gevoelens van mensen, hun emoties maar ook hun kennis als evenwaardig aan die van anderen te erkennen, samen met het besef dat je dat doelbewust doet, wordt integraal functioneren[2] genoemd. Wanneer we dit toepassen op religiositeit in de breedst mogelijke zin van het woord, spreken we over integraal ‘geloven’. Om integraal te functioneren als ’gelovige’ ben je bewust van je eigen kijk op de werkelijkheid en kom je los van om het even welke ideologie. Hoe je het ‘geloof’ ervaart, hangt af van jouw persoonlijkheid en die heb je gevormd tijdens je leven door ervaring, inzicht en oefening. Wanneer hierbij Jezus van Nazareth je bron van inspiratie is, ben je christen. Hoe concreet of abstract je dit christen zijn ook beleeft, je bent een volwaardig christen. Wanneer je daarenboven als christen aanvaardt en respecteert dat iedere mens – al dan niet christen – baat heeft bij zijn individueel ‘godsbeeld’ van het moment, dan ben je een integraal functionerende christen.

Een integraal functionerende Kerk

Het vervagen van spiritualiteit in onze maatschappij is dus niet veroorzaakt door een teloorgaan van het religieuze in de samenleving – integendeel –, maar onder andere door het gebrek aan inzicht bij de kerkelijke overheid dat niet alle gelovigen voeling kunnen hebben met één en hetzelfde ‘godsbeeld’. Dit hoeft niet dramatisch te zijn. Christenen met onderscheiden godsbeelden[3] kunnen samen gemeenschap vormen rond een inspirerende figuur, zoals Jezus van Nazareth. Hij trad de gekwetste mensen tegemoet en gaf om hen, meer dan om het even wat het leven te bieden heeft. Hij deed dit niet enkel uit ethische overwegingen, maar gebruikte daartoe zijn spirituele kracht. Jezus verzette zich tegen de Joodse ideologie, zoals de rabbi’s het institutionaliseerden. Wil een eigentijdse en integraal functionerende Kerk slagen dan heeft ze op zijn minst voorgangers (m/v) nodig die integraal functioneren, die op een authentieke wijze kunnen getuigen van de complexiteit van het leven en dit in hun eigen leven vorm kunnen geven. Maar ze heeft evengoed bezielde en bezielende mensen nodig die verstaan hoe ze iedere mens op zijn bewustzijnsniveau kunnen aanspreken en  stimuleren.

[1] Meer info www.ginkgogroep.be/teksten/teksten-ginkgogroep/teksten-jaargangen/ > zie bij het jaar 2017

[2] Integraal functioneren is een term uit de transpersoonlijke psychologie. Deze vorm van psychologie betrekt het spirituele, de introspectie, in het menselijk functioneren. Ken Wilber is één van de grondleggers.

[3] Dit wordt uitgewerkt in hoofdstuk 16 van https://www.ginkgogroep.be/teksten/teksten-ginkgogroep/teksten-jaargangen/ (in deel 3)

https://www.ginkgogroep.be/teksten/teksten-ginkgogroep/achtergrondteksten/ zie onder het jaar 2020