Welkom

 

Welkom op deze site van de GINKGOGROEP, een groep van vrijdenkende mensen die met een open blik en toekomstgericht vanuit een christelijke achtergrond gelovende standpunten willen innemen.

Wij willen onze kleine kring verbreden met mensen die eigentijds, godgelovig of seculier, een spirituele weg willen gaan om in de samenleving van vandaag een ‘verschil’ te maken.

Heb je interesse in de werking van de Ginkgogroep, meld je dan aan. Je wordt op de hoogte gehouden via onze nieuwsbrief.

De wijze waarop we binnen GINKGOgroep als christen willen functioneren is integraal, voorbij aan, maar wel inclusief het magische, mythische en rationele functioneren.

De tekst ‘Integraal christen zijn’, bouwt voort op onze missie. De tekst vat onze basisvisie samen, en krijgt zijn bredere uitwerking op de andere pagina’s van deze website.

Onze missie: geloven met open blik

Wij willen een brede, christelijk geïnspireerde groep vormen.

Wij willen met sympathie en betrokkenheid reflecteren over:

   • de betekenis van godsdienstige tradities voor de dag van vandaag
   • hoe we een eigentijdse taal kunnen spreken die ook ‘voorbij die tradities’ gaat
   • het belang van gezonde religie voor mensen die gevoelig zijn voor het Mysterie in hun leven
   • hoe we een antwoord kunnen geven op diegenen die religies aanvallen vanuit economisme, vanuit de absolute eis van rationaliteit en neutraliteit en vanuit vooringenomen stellingen
   • maatschappelijke thema’s om de ‘waan van de dag’ te overstijgen

Wij willen gepast aanwezig zijn op het publieke forum (de media).

Wij willen met een open geest verbinding maken met de verscheidenheid aan levensvisies, zowel gelovige als seculiere.

Wij willen in onze samenspraak aan kritische zelfreflectie doen.

Integraal christen zijn

2021 – Basisvisie van de Ginkgogroep

Mensen zijn complexe wezens

We worden geboren als mens, een diersoort met een sterk ontwikkeld bewustzijn. Om met dit bewustzijn te kunnen leven, zijn we zo geëvolueerd dat we zowel egocentrisch als altruïstisch kunnen handelen. Een egocentrische reflex om in een vijandige omgeving te overleven en een gerichtheid op de ander om het samenleven harmonisch te laten verlopen. Van een onschuldig kind evolueren we naar een volwassene en ontwikkelen een almaar groter wordend bewustzijn.  De kennis en de ervaringen die we opdoen, de vreugdevolle momenten en de pijnlijke tegenslagen die we beleven vormen onze persoonlijkheid, een complex wezen. Ook de samenleving evolueert, voornamelijk door de ontwikkeling van wetenschap, technologie, media en cultuur en juist daardoor wordt het leven nog complexer, soms zelfs ook verwarrender. Je kan als individu geen ‘uomo universale’ meer zijn, een mens die op alle terreinen beslagen is. En toch ben je volwaardig mens, hoe je kennis en ontwikkeling ook is, hoe je kansen in het leven ook waren, hoe je ook worstelt met gevoelens van angst, liefde, eenzaamheid, vreugde, teleurstelling enz…

De religieuze ervaring

Mensen zijn subtiele wezens. We overleven door de nauwkeurig gedoseerde interactie van de miljoenen processen die zich in ons lichaam en bewustzijn voltrekken. Een grote fysieke inspanning wordt in ons lichaam afgewisseld met rust. Een stijgend bewustzijnsvermogen kan oorzaak zijn van zowel grote ideeën als van deprimerende gedachten. Maar hetzelfde bewustzijn kan deze gedachten counteren met het overstijgen van zichzelf aan de hand van humor, relativering en vooral door een proces van religieuze ervaring: een subtiel gebeuren waardoor je jezelf kunt overstijgen en zo de excessen van een egocentrische gerichtheid kunt temperen. De religieuze ervaring wordt uitgelokt door een gevoel van mysterie, waar we een beeld aan ophangen. Dit beeld kan zowel een hemelse vader als een abstract kosmisch gebeuren zijn of welk ‘godsbeeld’[1] ook we op dat ogenblik nodig hebben. Het ‘godsbeeld’ dat ons oproept, stemt overeen met de ontwikkeling van ons individueel bewustzijn. Daar kunnen we aan werken door inzicht in het fenomeen religiositeit en door training van religieuze praktijken, zoals bv. meditatie en dialoog.

Integraal functioneren als christen

De kunde om individuele gevoelens van mensen, hun emoties maar ook hun kennis als evenwaardig aan die van anderen te erkennen, samen met het besef dat je dat doelbewust doet, wordt integraal functioneren[2] genoemd. Wanneer we dit toepassen op religiositeit in de breedst mogelijke zin van het woord, spreken we over integraal ‘geloven’. Om integraal te functioneren als ’gelovige’ ben je bewust van je eigen kijk op de werkelijkheid en kom je los van om het even welke ideologie. Hoe je het ‘geloof’ ervaart, hangt af van jouw persoonlijkheid en die heb je gevormd tijdens je leven door ervaring, inzicht en oefening. Wanneer hierbij Jezus van Nazareth je bron van inspiratie is, ben je christen. Hoe concreet of abstract je dit christen zijn ook beleeft, je bent een volwaardig christen. Wanneer je daarenboven als christen aanvaardt en respecteert dat iedere mens – al dan niet christen – baat heeft bij zijn individueel ‘godsbeeld’ van het moment, dan ben je een integraal functionerende christen.

Een integraal functionerende Kerk

Het vervagen van spiritualiteit in onze maatschappij is dus niet veroorzaakt door een teloorgaan van het religieuze in de samenleving – integendeel –, maar onder andere door het gebrek aan inzicht bij de kerkelijke overheid dat niet alle gelovigen voeling kunnen hebben met één en hetzelfde ‘godsbeeld’. Dit hoeft niet dramatisch te zijn. Christenen met onderscheiden godsbeelden[3] kunnen samen gemeenschap vormen rond een inspirerende figuur, zoals Jezus van Nazareth. Hij trad de gekwetste mensen tegemoet en gaf om hen, meer dan om het even wat het leven te bieden heeft. Hij deed dit niet enkel uit ethische overwegingen, maar gebruikte daartoe zijn spirituele kracht. Jezus verzette zich tegen de Joodse ideologie, zoals de rabbi’s het institutionaliseerden. Wil een eigentijdse en integraal functionerende Kerk slagen dan heeft ze op zijn minst voorgangers (m/v) nodig die integraal functioneren, die op een authentieke wijze kunnen getuigen van de complexiteit van het leven en dit in hun eigen leven vorm kunnen geven. Maar ze heeft evengoed bezielde en bezielende mensen nodig die verstaan hoe ze iedere mens op zijn bewustzijnsniveau kunnen aanspreken en  stimuleren.

[1] Meer info www.ginkgogroep.be/teksten/teksten-ginkgogroep/teksten-jaargangen/ > zie bij het jaar 2017

[2] Integraal functioneren is een term uit de transpersoonlijke psychologie. Deze vorm van psychologie betrekt het spirituele, de introspectie, in het menselijk functioneren. Ken Wilber is één van de grondleggers.

[3] Dit wordt uitgewerkt in hoofdstuk 16 van https://www.ginkgogroep.be/teksten/teksten-ginkgogroep/teksten-jaargangen/ (in deel 3)

https://www.ginkgogroep.be/teksten/teksten-ginkgogroep/achtergrondteksten/ zie onder het jaar 2020

 

Hoe het groeide

Op de perspectiefdag van Bezield Verband Vlaanderen (30 mei 2015) hebben Luc Hessel, Daniel Vanhoutte, Hubert Van Belle, Johan Bergé en Marc Bittremieux elkaar ontmoet in de werkgroep ‘Seculier christendom’. Sindsdien komen ze regelmatig samen vanuit een gedeelde bekommernis: hoe de samenleving overtuigen van het troostende, heilzame en hoopgevende van ‘geloven’ en welk geloof spoort met het huidige denken? Na een vijftiental bijeenkomsten zijn de violen voldoende op elkaar afgestemd en op 1 augustus 2017 besloten ze voorzichtig naar buiten te komen met ideeën en standpunten.

Groot probleem, onder welke naam komen we naar buiten? We besloten het toeval te laten spelen en een woord te nemen uit de eerste zin die onze gastvrouw zou zeggen. Zij kwam binnen met een tweelobbig blaadje van de ‘ginkgo biloba’, een geneeskrachtige Japanse notelaar, ook wel Japanse tempelboom genoemd omdat  hij groeide in de nabijheid van tempels. En zo ontstond de ‘Ginkgogroep’. Laat nu ‘ginkgo’ een acroniem zijn voor Geloven INumineuze Krachten, Genezend, Ondersteunend. Het ‘numineuze’ staat voor het zingevende, mysterieuze en heilige in ons bestaan. 

Contacteer ons

GINKGOGROEP | Geloven met een open blik

Wat wil je ons laten weten?

Meer info

Wij gebruiken uw contactgegevens enkel om uw berichten te kunnen beantwoorden. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgespeeld.

Adres: Tacambaroplein 2, bus 41
9700 Oudenaarde

E-mail: info@ginkgogroep.be